Door verder te surfen op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies.
  We maken gebruik van cookies om de diensten en functies van onze site te kunnen aanbieden en om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren. 
  Cookies zijn gegevens die worden gedownload en bewaard op je computer of op eender welk ander toestel.
Meer weten

Ziektetegemoetkomingen

Mutualia-AC-interventions-malades.png


hospitalisatiebegeleiding

Mutualia kent een terugbetaling toe van € 7 per dag voor de aanwezigheid van een ouder aan het ziekbed van een gehospitaliseerd kind onder de 12 jaar of van een gehospitaliseerde gehandicapte die voor minstens 66% gehandicapt is verklaard, met een maximum van 20 dagen per jaar.

 Te versturen document: de verblijfsfactuur opgesteld voor de betrokken ouder

medische voeding

Mutualia kent een jaarlijkse en maximale tegemoetkoming toe van € 75 in je eigen bijdrage voor de prijs van medische voedselmiddelen, op basis van een medisch voorschrift en na tegemoetkoming van de verplichte verzekering.

 Te versturen document: de door de apotheker opgestelde factuur


KANKER

Je ontvangt een tegemoetkoming van maximaal € 100 per kalenderjaar in je eigen bijdrage voor de prijs van de geneesmiddelen voor de kankerbehandeling, op voorwaarde dat het om een door het Riziv erkend geneesmiddel gaat (enkel geneesmiddelen die buiten het ziekenhuis werden voorgeschreven komen in aanmerking).

 Te versturen document : Terugbetalingsaanvraag voor geneesmiddelen voor de kankerbehandeling (NL)


HERSTEL

Mutualia kent een tegemoetkoming toe van € 15 per overnachting voor elke herstelkuur van 7 tot 14 dagen. Op basis van een medische rechtvaardiging kan dit verlengd worden tot 21 dagen. De kuur moet starten binnen de 15 dagen na het einde van de ziekenhuisopname en de medische dienst van Mutualia moet zijn akkoord verlenen voor de noodzaak en de duur van de herstelkuur. Het akkoord wordt verleend voor alle ziektes die een bepaalde afhankelijkheid met zich meebrengen, indien er sprake is van 3 criteria voor gedeeltelijke hulp en/of 1 criterium voor volledige hulp (één kuur per aandoening en per jaar).

 Download onze brochure: Herstelkuur(FR) Te versturen document: Aanvraag herstelkuur(NL) 


SOCIAAL FONDS

Het sociaal fonds kent een financiële tegemoetkoming toe aan begunstigden die met uitzonderlijke en hoge kosten te maken hebben (die werden opgelopen tijdens de periode van 12 maanden vóór de interventie-aanvraag als gevolg van hun gezondheidstoestand, van een medische behandeling of van verzorging). Deze interventie kan geen deel uitmaken van een interventie in het kader van de zorgverzekering of van de wet inzake de maximumfactuur voor gezondheidszorg, na aftrek van de interventie die werd uitbetaald of moet worden uitbetaald door de verplichte zorgverzekering en -uitkeringen, door de ongevallenverzekering van de werkgever, het fonds voor beroepsziekten en door eender welke andere uitkering op basis van een wettelijk verplichte aansluiting bij een verzekering, kas, fonds, organisme of instituut.
 
De tegemoetkoming wordt toegekend op voorwaarde dat het totaalbedrag van de kosten minimaal 250 euro en minimaal 50% bedraagt van de kosten die ten laste zijn van de begunstigde, beperkt tot maximaal 500 euro per dossier en 750 euro per kalenderjaar. Bij een ziekenhuisopname wordt er geen rekening gehouden met supplementen voor verblijf in een eenpersoonskamer.

  Te versturen documenten: facturen en onkostennota’s | attest van de behandelende specialist


THUISVERPLEGING

De verplegers of verpleegsters die een conventie ondertekenden met Mutualia, mogen geen remgeld innen van onze leden (inspuitingen, toiletverzorging, aanbrengen van verband, bloedafname, ...).
Neem contact met ons op om de gegevens te ontvangen van geconventioneerde verplegers of verpleegsters die actief zijn in uw regio.

 


ERNSTIGE ZIEKTES

Mutualia kent je een eenmalige en maximale tegemoetkoming toe van € 250 voor kinderen onder de 18 jaar die getroffen zijn door kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, difterie, polio, hersenvliesontsteking, pokken, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, de ziekte van Hodgkin, aids, infectieuze hepatitis, nierziekte waarvoor dialyse nodig is, de ziekte van Crohn, cystische fibrose, type 1 diabetes, amyotrofe laterale sclerose, een weesziekte die is opgenomen in de lijst die door orphanet is opgesteld of die een 12-punten-erkenning kreeg door de FOD Sociale Zekerheid.

 


MUTAS - BIJSTAND IN HET BUITENLAND 

Tegemoetkoming in de kosten voor dringende medische zorg en in repatriëringskosten.


HAARPROTHESEN

Patiënten die een chemotherapie of radiotherapie ondergingen waarbij een haarprothese vereist was op voorschrift van een arts, hebben recht op een eenmalige tegemoetkoming van € 50.
De tegemoetkoming is beperkt tot het betaalde bedrag, met aftrek van de terugbetaling van de verplichte verzekering.

 


PALLIATIEVE ZORGEN 

Erkende leden in palliatieve zorgen hebben recht op een tegemoetkoming van € 11 per dag gedurende maximaal 30 dagen.