Adoptie

adoption-(1).pngEen uitkering om verlof te nemen


Je recht op adoptieverlof

Heb je een of meer kinderen geadopteerd? Als verzekerde met een arbeidsovereenkomst heb je recht op adoptieverlof met uitkering door je ziekenfonds. Met dit adoptieverlof kun je je kind verwelkomen in zijn of haar nieuwe gezin en kun je het tijdens de eerste weken helpen zich thuis te voelen. Weet wel dat de gebruikelijke voorwaarden voor het recht op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ook gelden voor het recht op uitbetaling van adoptieverlof (status, wachttijd en behoud van rechten).

Indien je gebruik wilt maken van je recht op adoptieverlof, moet je je werkgever minstens één maand voor de opname van je verlof schriftelijk op de hoogte brengen. Dat kan per aangetekende brief of met een schriftelijke aanvraag in twee exemplaren waarvan je werkgever één exemplaar ondertekent bij wijze van ontvangstbevestiging. Vervolgens dien je bij je ziekenfonds een aanvraagformulier in voor adoptieverlof. Na ontvangst van dit formulier bezorgt je ziekenfonds je de noodzakelijke documenten voor deze uitkering.


De datum van je adoptieverlof

In principe start je adoptieverlof binnen de twee maanden nadat het kind in het bevolkingsregister van je woonplaats wordt ingeschreven als gezinslid. Bij een internationale adoptie kan je verlof starten de dag nadat de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap de beslissing heeft goedgekeurd om het kind aan jou toe te vertrouwen. Op die manier kun je het kind ophalen in het land van afkomst en kun je het verwelkomen binnen je gezin. Het verlof eindigt wanneer het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, wanneer de ouder niet meer onder een arbeidsovereenkomst valt of wanneer het kind of de adoptieouder het gezin verlaat.


Je verlengde adoptieverlof

Tot voor kort varieerde het adoptieverlof in functie van de leeftijd van het geadopteerde kind. Vandaag hebben alle adoptieouders recht op verlof, ongeacht de leeftijd van het kind. Sinds 1 januari 2019 bestaat het basisrecht op adoptieverlof, waar beide adoptieouders recht op hebben, uit maximaal zes weken verlof.  Bij een gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen wordt dit verlengd met twee weken per adoptieouder.

Daarnaast wordt het basisverlof van 6 weken vanaf 1 januari 2019 elke twee jaar uitgebreid met één week, waardoor dit in 2027 in totaal 5 weken extra zal bedragen. De datum waarop het recht op de 2, 3, 4 en 5 extra weken van kracht wordt, kan echter nog verschoven worden door een koninklijk besluit. Indien twee adoptieouders samen een kind verwelkomen, worden de bijkomende weken slechts eenmaal toegekend. De adoptieouders kunnen de bijkomende weken vrij verdelen onder elkaar. Let op! Er geldt een dubbele voorwaarde om als werknemer aanspraak te maken op de progressieve verlenging van het adoptieverlof. Ten eerste mag de verlofaanvraag pas worden ingediend vanaf het moment dat de extra periode in kwestie van kracht is en ten tweede mag het verlof pas plaatsvinden vanaf deze zelfde datum waarop de extra periode van kracht is.
 

Begin van het verlof "Basisweken"
door adoptieouder
"Extra weken"
vrij te verdelen onder de adoptieouders
1 kinderen meerdere kinderen
01/01/2019 6 weken 8 weken 1 week
01/01/2021 6 weken 8 weken 2 weken
01/01/2023 6 weken 8 weken 3 weken
01/01/2025 6 weken 8 weken 4 weken
01/01/2027 6 weken 8 weken 5 weken

 

Bij fysieke of mentale ongeschiktheid van het kind van minstens 66% (of bij een aandoening waardoor minstens 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal of waardoor minstens 9 punten worden toegekend in alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal, zoals gedefinieerd in de regelgeving inzake kinderbijslag), bedraagt het basisadoptieverlof maximaal 12 weken.

 

Begin van het verlof "Basisweken"
door adoptieouder
"Extra weken"
vrij te verdelen onder de adoptieouders
1 kinderen meerdere kinderen
01/01/2019 12 weken 14 weken 2 weken
01/01/2021 12 weken 14 weken 4 weken
01/01/2023 12 weken 14 weken 6 weken
01/01/2025 12 weken 14 weken 8 weken
01/01/2027 12 weken 14 weken 10 weken

 


 

Uitkering 

Voor werknemers

De eerste 3 dagen van de periode zijn ten laste van de werkgever. 
Voor de rest van de periode ontvangt de adoptieouder een uitkering van 82% van het brutoloon per dag. Dit bedrag is begrensd.

Voor zelfstandigen:

Een forfaitaire tegemoetkoming per week verlof.
 Te versturen document: Aanvraag adoptieverlof voor werknemer | Aanvraag adoptieverlof voor zelfstandige

Wil je graag meer informatie? Neem contact op met ons